مسابقه فرهنگی ویژه ی هفته بسیج

واحد مقاومت شاهد شهید فهمیده با همکاری حوزه یک برادران  بمناسبت هفته بسیج مستضعفین  برگزار می کند

مسابقه فرهنگی 

موضوع  توصیف یک جوان بسیجی در یک جمله

دانش آموزان عزیز کلیه ی واحد های مقاومت می توانند آثار خود را از طیق رایا نامه ali4845951@yahoo.com  ارسال نموده و  یابه صورت حضوری به آدرس کرمانشاه خیابان مطهری غربی واحد مقاومت دبیرستان شاهد شهید فهمیده تحویل نمایید

آخرین مهلت ارسال آثار   پایان هفته بسیج


زمان: 2015-03-22 05:52:53